Video

п-р Мите Гошев: Подигрувачите од последното време (2Петар 3:1-7)

Богослужба на СЕЦ Добра Вест - Скопје од 31.01.2016;
Наслов на проповедта: Подигрувачите од последното време;
Библиски текст: 2Петар 3:1-7;
Говорник: Мите Гошев;

 • Сигмар Милер: Параболата за талантите, неверниот слуга (Maтеj 25:14-30)
  5 views
 • п-р Мите Гошев: Смрт на смртта
  10 views
 • п-р Митв Гошев: Следење на Христос со правилни мотиви (Јован 12:12-19)
  11 views
 • Сигмар Милер: Параболата за талантите (Maтеj 26:14-33)
  24 views
 • п-р Митв Гошев: Грижливата црква (Eфешани 6:21-24)
  20 views
 • Драган Б. Блажевски: Карактеристики на одобрен работник од Бог (2Тимотеј 2:14-26)
  50 views
 • п-р Мите Гошев: Добиена битка, без борба (2Летописи 20:1-30)
  22 views
 • Николај Драганов: Спасение преку вера а не преку дела (Римјаните 4:13-25)
  29 views
 • Драган Б. Блажевски: Страдањето како услов за благослов (2Тимотеј 2:8-13)
  52 views
 • п-р Мите Гошев: Молитвата што ја исполнува Божјата цел (Ефешани 6:20)
  33 views
 • п-р Мите Гошев: Духовното оружје и молитвата (Ефешани 6:18-20)
  37 views
 • Алексиј Алексов: Јаков 1:1-11
  50 views
 • п-р Мите Гошев: Мимолетноста на животот (Псалм 39)
  53 views
 • п-р Мите Гошев: Поинакви божикни звуци (Лука 1:1-18)
  60 views
 • Драган Б. Блажевски: Добар војник на Исус Христоc (2Тимотеј 2:2-7)
  60 views
 • п-р Мите Гошев: Мечот на Духот - Словото на Бог (Ефешаните 6:17)
  64 views
 • Драган Б. Блажевски: Доверување на вистината (2Тимотеј 2:1-2)
  76 views
 • п-р Мите Гошев: Шлемот на спасението (Ефешаните 6:14-17)
  59 views
 • п-р Мите Гошев: Вжештени стрели (Ефешаните 6:14-17)
  68 views
 • п-р Мите Гошев: Добра стратешка позиција за војување (Ефешаните 6:14-17)
  45 views
 • п-р Мите Гошев: Тактиките на противникот (Ефешаните 6:10-17)
  88 views
 • Јорг Милер: Откровение 3:7-13
  78 views
 • п-р Мите Гошев: ЖИВОТОТ Е ВОЈНА, СЕКОЈ ДЕН Е БИТКА (Ефешаните 6:10-13)
  83 views
 • Драган Б. Блажевски: Да внимаваме каков пример оставаме (2Тимотеј 1:15-18)
  139 views
 • Драган Б. Блажевски: Сигурност и доверба (2Тимотеј 1:8-14)
  108 views
 • Крис Бракет: Гневот Божји
  89 views
 • п-р Мите Гошев: Разумно инвестирање на талантите (Матеј 25:14-30)
  84 views
 • Daniel Brueckner - Ако Бог е со нас тогаш кој ќе е против нас (Римјаните 8:31,32)
  89 views
 • п-р Мите Гошев: Парабола за десетте девојки (Матеј 25:1-13)
  119 views
 • п-р Мите Гошев: Добрите и лошите слуги (Матеј 24:45-51)
  96 views
 • п-р Мите Гошев: Христови слуги и на работното место (Ефешани 6:5-9)
  127 views
 • Драган Б. Блажевски: Стравот е спротивно на верата (2Тимотеј 1:3-7)
  113 views
 • Драган Б. Блажевски: Целта на Божјиот повик (2Тимотеј 1:1-2)
  124 views
 • п-р Мите Гошев: Родители и деца (Ефешани 6:1-4)
  98 views
 • п-р Мите Гошев: Сопрузи и сопруги (Ефешани 5:22-33)
  101 views
 • п-р Мите Гошев: Војна на половите (Ефешани 5:22,23)
  113 views
 • п-р Мите Гошев: Исполнување со Светиот Дух (Ефешани 5:18-21)
  128 views
 • Викторио Антоновски: Не љубете го светот (1Jован 2:15-17)
  117 views
 • п-р Мите Гошев: Деца на светлината (Ефешани 5:8-17)
  117 views
 • Драган Б. Блажевски: Што ќе биде вашето наследство? (Тит 3:12-15)
  133 views
 • п-р Мите Гошев: Имитатори на Бог (Ефешани 5:1,2)
  148 views
 • п-р Мите Гошев: Не скрбете Го Духот (Ефешани 4:29-32)
  130 views
 • п-р Мите Гошев: Од стар кон нов човек (Ефешани 4:26-29)
  127 views
 • Драган Б. Блажевски: Како да се одржи хармонија во црквата (Тит 3:8-11)
  128 views
 • п-р Мите Гошев: Поуки од Цветници (Лука 19:28-44)
  133 views
 • п-р Мите Гошев: Духовно преоблекување (Ефешaни 4:22-24)
  136 views
 • п-р Мите Гошев: Умствено помрачување (Ефешаните 4:17-21)
  145 views
 • п-р Мите Гошев: Градење на зрело човештво (Ефешаните 4:14-16)
  164 views
 • Викторио Антоновски: Белегот на вистинскиот христијанин (1Jован 1:9)
  218 views
 • п-р Мите Гошев: Благопријатната година Господова (Лука 4:16-30)
  156 views
 • Драган Б. Блажевски: Како да станеме наследници на вечниот живот? (Тит 3:3-7)
  198 views
 • Љубомир Николоски: Новиот светски поредок и христијанскиот став
  153 views
 • п-р Мите Гошев: Секцирање на Телото (Ефешани 4:11,12)
  180 views
 • п-р Мите Гошев: Функционирањето на црквата (Eфешани 4:7-10)
  146 views
 • п-р Мите Гошев: Единство во Духот преку врските на мирот (Eфешани 4:1-6)
  199 views
 • Драган Б. Блажевски: Имаме ли причина да се радуваме во оваа година? (Лука 15:11-24)
  189 views
 • Викторио Антоновски: Имаме ли заедништво со Бог? (1Jован 1:5,6)
  216 views
 • п-р Мите Гошев: Предавање на времето во Божјите раце (Псалм 31)
  169 views
 • п-р Мите Гошев: Надеж во Земјата на смртната сенка (Исаија 9:1-6)
  225 views
 • Божиќна програма
  188 views
 • Драган Б. Блажевски: Како треба да се однесуваме во општеството и кон другите? (Tит 3:1-2)
  141 views
 • п-р Мите Гошев: Повикот на црквата (Eфешани 4:1)
  186 views
 • п-р Мите Гошев: Вкоренети во христовата љубов (Eфешани 3:18-21)
  152 views
 • п-р Мите Гошев: Христовиот дом во внатрешниот човек (Ефешани 3:14-17)
  164 views
 • п-р Мите Гошев: Неискажливите Христови богатства (Ефешани 3:7-13)
  196 views
 • Мите Гошев: Разјаснетата мистерија (Eфешани 3:1-6)
  199 views
 • Драган Б. Блажевски: Како да живееме побожно во овој безбожен свет? (Tит 2:11-15)
  131 views
 • Мите Гошев: Едно царство, едно семејство, еден дом (Eфешани 2:19-22)
  156 views
 • Љубомир Николски: Второто Христово доаѓање-предупредување и подготовка (Лука 24:13-49)
  134 views
 • п-р Мите Гошев: Исус Христос-нашиот мир (Eфешани 1:14-18)
  220 views
 • Драган Б. Блажевски: Знаци на добро духовно здравје (Tит 2:6-10)
  198 views
 • п-р Мите Гошев: Суштината на паганизмот (Eфешани 1:11-13)
  263 views
 • п-р Мите Гошев: Божјата изложба (Eфешани 2:7-10)
  179 views
 • п-р Мите Гошев: Вистинсиот идентитет (Eфешани 2:4-7)
  205 views
 • п-р Мите Гошев: Безнадежната состојба на човекот (Eфешани 2:1-3)
  198 views
 • Драган Б. Блажевски: Христијанско однесување (Тит 2:1-5)
  225 views
 • п-р Мите Гошев: Духовно прогледување (Ефешани 1:18-23)
  208 views
 • Љубчо Николски: Љубов кон Израел-Божиот народ 03.07.2016
  218 views
 • п-р Мите Гошев: Позанавање на Бог-во умот и во срцето (Ефешани 1:15-18)
  155 views
 • п-р Мите Гошев: Заверка на спасението (Ефешани 1:13,14)
  203 views
 • Драган Б. Блажевски: Кога луѓе во црква треба да бидат замолчени? (Тит 1:10-16)
  606 views
 • Драган Б. Блажевски: Квалификации на Божјите водачи (Тит 1:5-9)
  249 views
 • п-р Мите Гошев: Откиената Божја мистерија (Ефешани 1:9-12)
  253 views
 • Љупчо Николоски: Eврејските празници 05.06.2016
  214 views
 • Драган Б. Блажевски: Што е нашата работа како христијани? (Тит 1:1-4)
  178 views
 • п-р Мите Гошев: Откуп (Ефешани 1:7,8)
  274 views
 • п-р Мите Гошев: Избрани и предопределени (Ефешани 1:4-6)
  223 views
 • п-р Мите Гошев: Од земна кон небесна перспектива (Eфешани 1:1-3)
  251 views
 • п-р Мите Гошев: Велигден-Празникот на празниот гроб (Јован 20:11-16)
  228 views
 • Љубомир Николоски: Цветници (Матеј 21:1-11)
  227 views
 • п-р Мите Гошев: На кого можеме да се надеваме? (Псалм 90)
  213 views
 • п-р Мите Гошев: Душата што просперира (3Јован)
  255 views
 • Драган Б. Блажески: Цар над царевите и Господар над господарите (1Tимотеј 6:1-21(
  195 views
 • п-р Мите Гошев: Црковните измамници (2Јован 1:7-13)
  255 views
 • Драган Б. Блажевски: Должности кон другите (1Тимотеј 5:1-25)
  266 views
 • п-р Мите Гошев: Вистина, љубов и послушност за здрава црква (2Јован 1:1-6)
  191 views
 • п-р Мите Гошев: За достоен финиш во духовната трка (2Петар 3:17-18)
  238 views
 • Драган Б. Блажевски: Противотров за лажните учења (1Тимотеј 4:1-16)
  284 views
 • п-р Мите Гошев: Да бидеме истрајни до крајот (2Петар 3:14-16)
  259 views
 • п-р Мите Гошев: Чекајки го денот Господов (2Петар 3:10-13)
  233 views
 • п-р Мите Гошев: Доцни ли Христовото доаѓање? (2Петар 3:8,9)
  228 views
 • п-р Мите Гошев: Подигрувачите од последното време (2Петар 3:1-7)
  255 views
 • п-р Мите Гошев: Тажен портрет, несреќен пат (2Петар 2:10-22)
  284 views
 • Љубомир Николоски: „Знаците за второто Христово доаѓање“
  253 views
 • п-р Мите Гошев: Чекајќи го Бог (а не Года)
  283 views
 • п-р Мите Гошев: Најголемата вест (Лука 2:8-11)
  294 views
 • п-р Мите Гошев: Суд и милост (2Петар 2:4-9)
  283 views
 • п-р Мите Гошев: Пазете се од лажните учители (2Петар 2:1-3)
  277 views
 • Драган Б. Блажевски: Луѓе на Книгата (1Тимотеј 3:1-16)
  275 views
 • п-р Мите Гошев: Сведоштвото на пророците за Исус Христос (2Петар 1:19-21)
  191 views
 • п-р Мите Гошев: Апостолското сведоштво за Исус Христос (2Петар 1:16-18)
  209 views
 • п-р Мите Гошев: Повторувањето е мајка на знаењето (2Петар 1:12-15)
  270 views
 • Драган Б. Блажевски: Еден е Бог (1Тимотеј 2:1-15)
  313 views
 • п-р Мите Гошев: Благодатите од духовниот растеж (2Петар 1:8-11)
  276 views
 • п-р Мите Гошев: Растеж по побожноста (1Петар 1:5-7)
  288 views
 • Љубомир Николоски: 5 важни мисли за времето и верноста (Римјаните 6:23)
  334 views
 • п-р Мите Гошев: Неисцрпните Божји заповеди (2Петар 1:3-4)
  308 views
 • п-р Мите Гошев: Темелот на верата (2Петар 1:1- 2)
  314 views
 • Љубомир Николоски: Не сакајте го светот (1Јован 2:15-17)
  283 views
 • Драган Б. Блажевски: Целта на Божјите заповеди (1Tимотеј 1:1-20)
  325 views
 • п-р Мите Гошев: Во Божјата судница (Псалм 50)
  320 views
 • п-р Мите Гошев: Помош за обесхрабрените (Псалм 34)
  311 views
 • п-р Мите Гошев: Агонијата на вината (Псалм 32)
  300 views
 • Драган Б. Блажевски: 24 Часа со Исус (Марко 1:21-36)
  347 views
 • 0 views
 • п-р Мите Гошев: Вистинската смелост (Псалм 27)
  319 views
 • п-р Мите Гошев: Библијска антропологија (Пслам 8)
  327 views
 • Драган Б. Блажевски: Надеж и иднина (Рут 4:13-22)
  330 views
 • п-р Мите Гошев: Патот до задоволство (Псалм 1)
  282 views
 • Драган Б. Блажевски: Карактеристиките на вистинскиот Спасител (Рут 4:1-12)
  202 views
 • п-р Мите Госшев: Страдања за духовен растеж (1Петар 5:6-14)
  273 views
 • п-р Мите Гошев: Како до здрава црква (1Петар 5:1-5)
  289 views
 • п-р Мите Гошев: Тешки лекции за тешки времиња (1Петар 4:12-19)
  305 views
 • п-р Мите Гошев: Насоки до црквата за последното време (1Петар 4,7-11)
  211 views
 • 0 views
 • п-р Мите Гошев: Најважниот во публиката (1Петар 4:1-6)
  282 views
 • Драган Б. Блажевски: Божјата љубов (Рут 3:14-18)
  279 views
 • п-р Мите Гошев: Објавување на победата (1Петар 3:18-22)
  388 views
 • п-р Мите Гошев: Христијанско сведоштво во непријателско опкружување (1Петар 3:13-17)
  218 views
 • Драган Б. Блажевски: Покорноста на Рут (Рут 3:6-13)
  336 views
 • п-р Мите Гошев: Две галедишта за воскресението (25:18-19)
  308 views
 • п-р Мите Гошев: Копнеж за убав живот (1Петар 3,8-12)
  291 views
 • п-р Мите Гошев: Копнеж за убав живот (1Петар 3,8-12)
  321 views
 • п-р Мите Гошев: За брачните работи - одговорноста на мажот (1Петар 3:7)
  218 views
 • п-р Мите Гошев: За брачните работи (1Петар 3:1-7)
  329 views
 • Драган Б. Блажевски: Мотивот на Ноемин (Рут 3:1-5)
  441 views
 • п-р Мите Гошев: Учењето за крстот (1Petar 2,24 25)
  297 views
 • п-р Мите Гошев: Христијанинот и власта
  343 views
 • п-р Мите Гошев: Животот на пилигримите (1Петар 2:11-12)
  322 views
 • п-р Мите Гошев: Приоритетите на Божјите луѓе (1Petar 2:4-10)
  292 views
 • Драган Б. Блажевски: Бесценети привилегии (Рут 2:17-23)
  286 views
 • Кирчо Свиленов: Чувај го срцето (Изреки 4:20-27)
  349 views
 • Драган Б. Блажевски: Како до блажен живот во Новата година (Псалм 1,1 6)
  268 views
 • п-р Мите Гошев: Што ќе посееш во 2015-та (Галатјани 6:7-9)
  273 views
 • п-р Мите Гошев: Што ако Исус не се родеше (Јован 1:1 14)
  318 views
 • п-р Мите Гошев: Новородени за вистинска љубов (1Петар 1:22-25)
  322 views
 • Драган Б. Блажевски: Под крилјата на Бог (Рут 2:4-17)
  307 views
 • п-р Мите Гошев: Мотивирани за живот во светост (1Петар 1:17-21)
  339 views
 • п-р Мите Гошев: Нов стил на живеење (1Петар 1:13-16)
  399 views
 • Драган Б. Блажевски: Божјото провидение (Рут 2:1-3)
  322 views
 • п-р Мите Гошев: Толку големо спасение (1Петар 1:10-12)
  383 views
 • п-р Мите Гошев: Зошто Господи? (1Петар 1:6,7)
  367 views
 • п-р Мите Гошев: Живата надеж (1Петар 1:3-5)
  448 views
 • п-р Мите Гошев: Древни зборови за современа употреба (1Петар 1:1,2)
  353 views
 • Драган Б. Блажевски: Враќање дома (Рут 1:19-22)
  412 views
 • Драган Б. Блажевски: Трите вдовици (Рут 1:6-18)
  363 views
 • п-р Мите Гошев: Кој сум јас? (Псалм 8)
  361 views
 • п-р Мите Гошев: Ѕверот што хули (Откровение 13:1-2)
  357 views
 • п-р Мите Гошев: Падот на змевот (Откровение 12:4-17)
  362 views
 • Драган Б. Блажевски: Грешни избори и тешки последици (Рут 1:1-5)
  427 views
 • п-р Мите Гошев: Војна на војните (Откровение 12:1-4)
  383 views
 • п-р Мите Гошев: Седмиот печат - секој да се поклони на Бог (Откровение 11:14-19) АУДИО
  327 views
 • п-р Мите Гошев: Двајцата сведоци и ѕверот (Откровение 11:3-13)
  406 views
 • Драган Б. Блажевски: Ревносни за добри дела (Тит 2:14)
  383 views
 • п-р Мите Гошев: Мерењето на Храмот (Откровение 11:1-2)
  338 views
 • Драган Б. Блажевски: „Ако имам уште само еден ден" (Псалм 84)
  434 views
 • п-р Мите Гошев: Конзумирање и проповедање на Словото (Откровение 9:8-11)
  313 views
 • п-р Мите Гошев: Увереност во Божјите ветувања (Откровение 10:1-7)
  346 views
 • Драган Б. Блажевски: „Пречки за прифаќање на спасението"
  406 views
 • Љупчо Николовски: „Второто Христово доаѓање"
  418 views
 • п-р Мите Гошев - Колку голем е Бог! (Псалм 145:1-7)
  406 views
 • Драган Б. Блажевски: „Дали твоето тело е храм на Св. Дух?" (1Коринтјани 6:15-20)
  397 views
 • п-р Мите Гошев: „За смислата на животот" (Проповедникот 12:9-14)
  352 views
 • п-р Мите Гошев - Проповедникот 11:7-12:8
  397 views
 • Драган Б. Блажевски: „Која е мојата насока?" (1Коринтјани 6:12)
  477 views
 • п-р Мите Гошев: „Излез од безбедните зони“ (Проповедникот 11:1-6)
  352 views
 • п-р Мите Гошев: „Кој е глупавиот?" (Проповедникот 10:12-20)
  347 views
 • п-р Мите Гошев: „Патот до успехот" (Проповедникот 9:11-18)
  328 views
 • п-р Мите Гошев: „Сега е време" (Проповедникот 9:1-10)
  326 views
 • п-р Мите Гошев: „Богатството на мудроста" (Проповедникот 7:1-15)
  326 views
 • п-р Мите Гошев: „Мудрото практикување на власта" (Проповедникот 8:1-8)
  321 views
 • п-р Мите Гошев: „Соочување со реалноста" (Проповедникот 7:1-6)
  309 views
 • п-р Мите Гошев: „Среќата со пари не се купува" (Проповедникот 5:9-6:12)
  382 views
 • п-р Мите Гошев: „Суетата на осамените човечки острови" (Проповедникот 4:9-16)
  392 views
 • п-р Мите Гошев: „Суетниот натпревар" (Проповедникот 4:4-8)
  302 views
 • п-р Мите Гошев: „Животот не е фер (ама Бог е фер)" (Проповедникот 3:16-4:3)
  290 views
 • Драган Б. Блажевски - 2Коринтјани 8:1-5
  358 views
 • Интервју со Влади Рашев (титлувано на македонски)
  459 views
 • п-р Мите Гошев - Проповедникот 3:1-15
  403 views
 • п-р Мите Гошев - Проповедникот 2:12-26
  414 views
 • Драган Блажевски - Михеј 6:6-8
  567 views
 • п-р Мите Гошев - Проповедникот 2:1-11
  430 views
 • п-р Мите Гошев - Проповедникот 1:1-12
  733 views
 • „Bo`e Ti si mojot Bog, Tebe Te baram; za Tebe za`edne du{ata moja.
  Za Tebe kopnee teloto moe kako zemja pusta, neplodna i bezvodna!”
  Psalm 63:1
  © copyright 2018, СЕЦ Добра Вест Скопjе Македониja