Video

п-р Мите Гошев: Трите крста на Голгота (Лука 23:32-43)

Богослужба на СЕЦ Добра Вест - 02.05.2021;

Наслов на проповедта: Трите крста на Голгота;

Библиски текст: Лука 23:32-43;

Говорник: п-р Мите Гошев;

 • п-р Мите Гошев: Трите крста на Голгота (Лука 23:32-43)
  6 views
 • п-р Мите Гошев: Месијата дојде (Марко 11:1-26)
  9 views
 • п-р Мите Гошев: Фалбата (не) е р’ѓа (2 Кор. 11 : 16 - 33)
  13 views
 • Викторио Антоновски: Која е вистината? Дел 2 (Јован 18:37-38)
  21 views
 • п-р Мите Гошев: Едноставно христијанство (2 Кор. 11 : 1-15)
  34 views
 • п-р Мите Гошев: Оценување на авторитетот и легитимноста на едно служење (2 Коринтјани 10 : 7-18)
  24 views
 • п-р Мите Гошев: Нашето духовно оружје (2 Кор. 10:1-6)
  34 views
 • Викторио Антоновски: Која е вистината? (Псалм 19:1-4)
  26 views
 • п-р Мите Гошев: Давање со радост (2Коринтјани 8:16 - 9:15)
  35 views
 • п-р Мите Гошев: Лекции за давањето (2Коринтјани 8:1-15)
  21 views
 • п-р Мите Гошев: Покајание кое ги поправа нештата (2Коринтјани 7:2-16)
  47 views
 • п-р Мите Гошев: За љубовта, тесноградоста и компроматите (2Коринтјани 6:11-7:1)
  44 views
 • п-р Мите Гошев: Во бурите животни (Матеј 6:25-34)
  43 views
 • п-р Мите Гошев: Божјото водство, мудроста и Библиските поговорки (Поговорки 1:1-5)
  74 views
 • 0 views
 • п-р Мите Гошев: Неисполнети судбини (2 Летописи 26:15-18)
  40 views
 • п-р Мите Гошев: Духовен ретикуларен систем (Агеј 2:3-7)
  39 views
 • п-р Мите Гошев: Понижениот и возвишениот Господ (Филипјаните 2:6-11)
  33 views
 • п-р Мите Гошев: Сѐ да биде прекрасно во своето време (Проповедникот 3:1-15)
  63 views
 • п-р Мите Гошев: Разумен Фанатизам (2Коринтјани 6:3-10)
  44 views
 • п-р Мите Гошев: Порака на помирување (2Коринтјани 5:18-6:2)
  67 views
 • п-р Мите Гошев: Страв и љубов (2Коринтјани 5:11-17)
  55 views
 • п-р Мите Гошев: Временото и вечното - за вистинската надеж (2Коринтјани 4:16-5:10)
  68 views
 • п-р Мите Гошев: Покажување на Божјата слава (2Коринтјани 4:12-15)
  59 views
 • д-р Коста Милков: Помирени со Бог (Римјаните 5:1-11)
  121 views
 • п-р Мите Гошев: Божјата ризница и грнени садови (2Коринтјани 4:7-11)
  98 views
 • п-р Мите Гошев: Светлина што го растерува духовниот мрак (2Коринтјани 4:1-6)
  83 views
 • п-р Мите Гошев: Нашето ДНК (2Коринтјани 2:14-7:4)
  80 views
 • п-р Мите Гошев: Лекции од Библиските поговорки за мрзливите (Изреки)
  97 views
 • п-р Мите Гошев: Духовна ревитализација (1Цареви 19:1-18)
  96 views
 • п-р Мите Гошев: Ранливоста на победниците (1Цареви 19:1-8)
  87 views
 • п-р Мите Гошев: Илија, гладот и Божјата промисла (1Цареви 17:2-6)
  97 views
 • п-р Мите Гошев: Ти си она што слушаш (Марко 4:21-41)
  120 views
 • п-р Мите Гошев: Преображение Господово (Марко 9:1-29)
  61 views
 • п-р Мите Гошев: Стабилни вистини за економската несигурност (Матеј 6:25-33)
  119 views
 • п-р Мите Гошев: Сигурни вистини за несигурни времиња (Јаков 4:13-16)
  113 views
 • Викторио Антоновски: Избрани во Христос (Ефешани 1:4)
  141 views
 • п-р Мите Гошев: Најголем во земното или во небесното царство? (Марко 9:30-50)
  127 views
 • п-р Мите Гошев: Мотиви и служба (2Самоилова 7:1-29)
  102 views
 • п-р Мите Гошев: Богатство за живот (Марко 8:22-38)
  105 views
 • п-р Мите Гошев: Орловски живот (Исаија 40:28-31)
  111 views
 • п-р Мите Гошев: Вистински патриотизам (1Тимотеј 2:1-4)
  139 views
 • п-р Мите Гошев: Младата Црква (Дела апостолски 2:37-47)
  118 views
 • п-р Мите Гошев: Здравствена несигурност
  136 views
 • п-р Мите Гошев: На кого може да се довериме (Псалм 90)
  251 views
 • п-р Мите Гошев: Безбедно засолниште (Псалм 91)
  278 views
 • п-р Мите Гошев: Демаскирањето на заштитните маски (2Kоринтјани 3:12-18)
  2164 views
 • Петар Христов: Битие 35:1-5
  183 views
 • Викторио Антоновски: Неверојатни благослови (Ефешаните 1:3)
  449 views
 • п-р Мите Гошев: Двата завета–квалитет наспроти квантитет (2Kоринтјани 3:6-11)
  211 views
 • п-р Мите Гошев: Суетни човечки мерила (2Kоринтјани 3:1-6)
  215 views
 • Николај Драганов: Свештенослужители на Евангелието (Римјани 15:1-20)
  162 views
 • п-р Мите Гошев: Големиот апсурд на успехот (2Коринтјани 2:12-17)
  195 views
 • п-р Мите Гошев: Насоки за црковното дисциплинирање (2Коринтјани 2:5-11)
  207 views
 • п-р Мите Гошев: Што ако Христос не се родеше?
  233 views
 • п-р Мите Гошев: Многу грмотевици, малку дожд (2Коринтјани 1:15-2:4)
  186 views
 • п-р Мите Гошев: Дупликантско христијанство (2Коринтјани 1:12-14)
  194 views
 • Викторио Антоновски: Вечноста на пеколот (Матеј 25:46)
  183 views
 • п-р Мите Гошев: Блаженството на страдањето (2Koринтјaни 1:1-11)
  194 views
 • п-р Мите Гошев: Вовед во изучувањето на 2Коринтјани (2Koринтјaни 1:1-11)
  205 views
 • п-р Митe Гошев: Господи, научи не како да се молиме (Лука 11:1-11)
  212 views
 • Љубомир Николоски: Како да се суди (Maтej 7:1-6)
  284 views
 • Алексиј Алексов: 1Тимотеј 4
  198 views
 • Петар Христов: Добриот Пастир (Псалм 23)
  220 views
 • п-р Мите Гошев: Давам царство за тиква (Јона 3,4)
  103 views
 • п-р Мите Гошев: Урнати стереотипи (Јона 1)
  138 views
 • п-р Мите Гошев: Убава амбалажа полна со лоша содржина (1Kоринтјани 16:1-24)
  172 views
 • п-р Мите Гошев: Црквата во дејство (1Kоринтјани 16:1-24)
  142 views
 • Николај Иванов: Излез 3:1-11
  155 views
 • п-р Мите Гошев: Смрт на смртта во смртта на Христос (1Kоринтјани 15:50-58)
  180 views
 • п-р Мите Гошев: Дрес кодот на новото создание (1Kоринтјани 15:35-49)
  202 views
 • Зоран Илиевски
  184 views
 • п-р Мите Гошев: Кои сме, чии сме? (1Kоринтјани 15:12-34)
  186 views
 • п-р Мите Гошев: За најважното (1Kоринтјани 15:1-11)
  177 views
 • п-р Мите Гошев: Пристојно и како што си е редот (1Kоринтјани 14:26-40)
  169 views
 • п-р Мите Гошев: Градење на надворешните и досегање на надворешните (1Kоринтјани 14:1-25)
  194 views
 • Давид Снајдер: Марко 10:32-34
  188 views
 • Викторио Антоновски: Судот (Евреите 9:27)
  613 views
 • п-р Мите Гошев: Оперативиот систем на дарбите (1Коринтјани 13)
  214 views
 • п-р Мите Гошев: Сѐ што е ваше е и мое, а сѐ што е мое... (1Коринтјани 12:12-31)
  186 views
 • Александар Колумбо Митрески : Матеj 9:35-37
  162 views
 • п-р Мите Гошев: За духовните... (1Коринтјани 12:1-11)
  234 views
 • п-р Мите Гошев: Достојни причесници на трпезата (1Коринтјани 11:17-34)
  141 views
 • Николај Драганов: Јован 8:1-11
  160 views
 • п-р Мите Гошев: Мажи, жени, служење (1Коринтјани 11:2-16)
  173 views
 • п-р Мите Гошев: Христоликост во користењето на слободата (1Коринтјани 10:23-11:1)
  179 views
 • п-р Мите Гошев: Црни дупки, страв (Откровение 1:17,18)
  176 views
 • Викторио Антоновски: Боженственоста на Исус (Лука 19:28-40)
  161 views
 • Петар Христов
  208 views
 • п-р Мите Гошев: Причесници на трпезата (1Коринтјани 10:14-22)
  172 views
 • Драган Б. Блажевски: Карактерот на оној кој простува (Филимон 1:4-7)
  190 views
 • п-р Мите Гошев: Верни и покрај искушенијата (1Коринтјани 10:1-13)
  156 views
 • п-р Мите Гошев: Трчај за да добиеш! (1Коринтјани 9:24-27)
  196 views
 • п-р Мите Гошев: Верност и прилагодливост (1Коринтјани 9:19-23)
  186 views
 • п-р Мите Гошев: Тешко нам ако не го проповедаме Евангелието (1Коринтјани 9:15-18)
  154 views
 • Алексиј Алексов: 1Тимотеј 1:1-11
  170 views
 • Јорг Милер: Сигурност за Божјата љубов (Исаија 49:13-16)
  171 views
 • п-р Мите Гошев: Служба без пари (1Коринтјани 9:1-15)
  179 views
 • п-р Мите Гошев: Знаење и љубов (1Коринтјани 8:1-13)
  203 views
 • п-р Мите Гошев: Длабока задоволеност и страсна посветеност (1Коринтјани 7:25-40)
  195 views
 • Николај Драганов: Величието на Божјата љубов (Римјани 8:31-39)
  150 views
 • п-р Мите Гошев: Година за нова сеидба (Галатјани 6:7-9)
  170 views
 • Драган Б. Блажевски: Богатството - Суштината на Божик (2Коринтјани 8:9)
  240 views
 • п-р Мите Гошев: Мир на Земјата (Лука 2:9-15)
  195 views
 • п-р Мите Гошев: Цветај каде што си посаден (1Коринтјани 7:17-24)
  159 views
 • 0 views
 • Љубомир Николоски: Како да се слави Божик (Јован 10:22-33)
  197 views
 • п-р Мите Гошев: Таинствени врски (1Коринтјани 7:1-16)
  182 views
 • п-р Мите Гошев: Христијанинот и телото (1Коринтјани 6:12-20)
  191 views
 • Алексиј Алексов: Од зборови во дела (Јаков 3:13-18)
  176 views
 • п-р Мите Гошев: Ново создание, нов идентитет (1Коринтјани 6:9-11)
  176 views
 • п-р Мите Гошев: Судиите на ангелите судени од светските судии (1Коринтјани 6:1-11)
  163 views
 • п-р Мите Гошев: Малку квас го заквасува целото тесто (1Коринтјани 5)
  148 views
 • Драган Б. Блажевски: Зошто треба да простуваме? (Филимон 1:1-3)
  153 views
 • Петар Христов: Даниил 2:1-20
  188 views
 • Драган Б. Блажевски: Поглед кон сегашноста, минатото и иднината (2Тимотеј. 4:9-22)
  218 views
 • п-р Мите Гошев: Веќе или уште не (1Коринтјани 4:8-21)
  198 views
 • п-р Мите Гошев: Убијци на гордоста (1Коринтјани 4:6-7)
  211 views
 • п-р Мите Гошев: Дебела кожа и меко срце (1Коринтјани 4:1-5)
  161 views
 • Ерик Хендриксон: Псалм 68:4,5
  150 views
 • Красимир Владимиров: Бремиња и вера (Послание до Евреите 12:1-3)
  147 views
 • Николај Иванов: Што имаш а што немаш (Јован 3:26-30)
  196 views
 • Драган Б. Блажевски: Што да проповедаме? (2Тимотеј. 4:1-18)
  170 views
 • п-р Мите Гошев: До мудрост, преку безумство (1Коринтјани 3:18-23)
  172 views
 • п-р Мите Гошев: Духовнo градежништво (1Коринтјани 3:10-17)
  116 views
 • п-р Мите Гошев: „Духовен преглед“ (1Коринтјани 3:1-9)
  95 views
 • п-р Мите Гошев: „Што око не видело, што уво не чуло“ (1Коринтјани 2:6-16)
  167 views
 • Драган Б. Блажевски: Да останеме лојални до крај (2Тимотеј. 3:14-17)
  151 views
 • Викторио Антоновски: Смртта (Евреи 9)
  237 views
 • Драган Б. Блажевски: Силни и лојални бранители на верата (2Тимотеј. 3:10-13)
  174 views
 • Николај Драганов: Мртви-Живи (Римјани 6:1-14)
  143 views
 • п-р Мите Гошев: „Безумната служба“ (1Коринтјани 2:1-5)
  186 views
 • п-р Мите Гошев: Повик (1Коринтјани 1:26-31)
  143 views
 • п-р Мите Гошев: Христос - Божјата мудрост, Божјата сила (1Коринтјани 1:18-25)
  170 views
 • Викторио Антоновски: Љубов (1Jован 4:7:12)
  133 views
 • п-р Мите Гошев: Јас сум... (1Коринтјани 1:10-17)
  178 views
 • Алексиј Алексов: Лука 7:36-50
  151 views
 • Драган Б. Блажевски: Последните денови и нивните карактеристики (2Тимотеј. 3:1-9)
  222 views
 • п-р Мите Гошев: Има надеж (1Коринтјани 1:1-9)
  131 views
 • п-р Мите Гошев: Божјата љубов и нашиот одговор (Малахија 1)
  131 views
 • Петар Христов: Даниил 1
  173 views
 • Сигмар Милер: Параболата за талантите, неверниот слуга (Maтеj 25:14-30)
  252 views
 • п-р Мите Гошев: Смрт на смртта
  162 views
 • п-р Митв Гошев: Следење на Христос со правилни мотиви (Јован 12:12-19)
  176 views
 • Сигмар Милер: Параболата за талантите (Maтеj 26:14-33)
  195 views
 • п-р Митв Гошев: Грижливата црква (Eфешани 6:21-24)
  187 views
 • Драган Б. Блажевски: Карактеристики на одобрен работник од Бог (2Тимотеј 2:14-26)
  218 views
 • п-р Мите Гошев: Добиена битка, без борба (2Летописи 20:1-30)
  208 views
 • Николај Драганов: Спасение преку вера а не преку дела (Римјаните 4:13-25)
  524 views
 • Драган Б. Блажевски: Страдањето како услов за благослов (2Тимотеј 2:8-13)
  192 views
 • п-р Мите Гошев: Молитвата што ја исполнува Божјата цел (Ефешани 6:20)
  162 views
 • п-р Мите Гошев: Духовното оружје и молитвата (Ефешани 6:18-20)
  174 views
 • Алексиј Алексов: Јаков 1:1-11
  200 views
 • п-р Мите Гошев: Мимолетноста на животот (Псалм 39)
  253 views
 • п-р Мите Гошев: Поинакви божикни звуци (Лука 1:1-18)
  186 views
 • Драган Б. Блажевски: Добар војник на Исус Христоc (2Тимотеј 2:2-7)
  185 views
 • п-р Мите Гошев: Мечот на Духот - Словото на Бог (Ефешаните 6:17)
  164 views
 • Драган Б. Блажевски: Доверување на вистината (2Тимотеј 2:1-2)
  229 views
 • п-р Мите Гошев: Шлемот на спасението (Ефешаните 6:14-17)
  229 views
 • п-р Мите Гошев: Вжештени стрели (Ефешаните 6:14-17)
  151 views
 • п-р Мите Гошев: Добра стратешка позиција за војување (Ефешаните 6:14-17)
  147 views
 • п-р Мите Гошев: Тактиките на противникот (Ефешаните 6:10-17)
  225 views
 • Јорг Милер: Откровение 3:7-13
  214 views
 • п-р Мите Гошев: ЖИВОТОТ Е ВОЈНА, СЕКОЈ ДЕН Е БИТКА (Ефешаните 6:10-13)
  219 views
 • Драган Б. Блажевски: Да внимаваме каков пример оставаме (2Тимотеј 1:15-18)
  546 views
 • Драган Б. Блажевски: Сигурност и доверба (2Тимотеј 1:8-14)
  299 views
 • Крис Бракет: Гневот Божји
  268 views
 • п-р Мите Гошев: Разумно инвестирање на талантите (Матеј 25:14-30)
  171 views
 • Daniel Brueckner - Ако Бог е со нас тогаш кој ќе е против нас (Римјаните 8:31,32)
  181 views
 • п-р Мите Гошев: Парабола за десетте девојки (Матеј 25:1-13)
  226 views
 • п-р Мите Гошев: Добрите и лошите слуги (Матеј 24:45-51)
  255 views
 • п-р Мите Гошев: Христови слуги и на работното место (Ефешани 6:5-9)
  265 views
 • Драган Б. Блажевски: Стравот е спротивно на верата (2Тимотеј 1:3-7)
  276 views
 • Драган Б. Блажевски: Целта на Божјиот повик (2Тимотеј 1:1-2)
  214 views
 • п-р Мите Гошев: Родители и деца (Ефешани 6:1-4)
  244 views
 • п-р Мите Гошев: Сопрузи и сопруги (Ефешани 5:22-33)
  186 views
 • п-р Мите Гошев: Војна на половите (Ефешани 5:22,23)
  233 views
 • п-р Мите Гошев: Исполнување со Светиот Дух (Ефешани 5:18-21)
  266 views
 • Викторио Антоновски: Не љубете го светот (1Jован 2:15-17)
  226 views
 • п-р Мите Гошев: Деца на светлината (Ефешани 5:8-17)
  236 views
 • Драган Б. Блажевски: Што ќе биде вашето наследство? (Тит 3:12-15)
  236 views
 • п-р Мите Гошев: Имитатори на Бог (Ефешани 5:1,2)
  322 views
 • п-р Мите Гошев: Не скрбете Го Духот (Ефешани 4:29-32)
  253 views
 • п-р Мите Гошев: Од стар кон нов човек (Ефешани 4:26-29)
  250 views
 • Драган Б. Блажевски: Како да се одржи хармонија во црквата (Тит 3:8-11)
  235 views
 • п-р Мите Гошев: Поуки од Цветници (Лука 19:28-44)
  263 views
 • п-р Мите Гошев: Духовно преоблекување (Ефешaни 4:22-24)
  262 views
 • п-р Мите Гошев: Умствено помрачување (Ефешаните 4:17-21)
  269 views
 • п-р Мите Гошев: Градење на зрело човештво (Ефешаните 4:14-16)
  303 views
 • Викторио Антоновски: Белегот на вистинскиот христијанин (1Jован 1:9)
  417 views
 • п-р Мите Гошев: Благопријатната година Господова (Лука 4:16-30)
  305 views
 • Драган Б. Блажевски: Како да станеме наследници на вечниот живот? (Тит 3:3-7)
  385 views
 • Љубомир Николоски: Новиот светски поредок и христијанскиот став
  290 views
 • п-р Мите Гошев: Секцирање на Телото (Ефешани 4:11,12)
  281 views
 • п-р Мите Гошев: Функционирањето на црквата (Eфешани 4:7-10)
  227 views
 • п-р Мите Гошев: Единство во Духот преку врските на мирот (Eфешани 4:1-6)
  327 views
 • Драган Б. Блажевски: Имаме ли причина да се радуваме во оваа година? (Лука 15:11-24)
  323 views
 • Викторио Антоновски: Имаме ли заедништво со Бог? (1Jован 1:5,6)
  383 views
 • п-р Мите Гошев: Предавање на времето во Божјите раце (Псалм 31)
  316 views
 • п-р Мите Гошев: Надеж во Земјата на смртната сенка (Исаија 9:1-6)
  346 views
 • Божиќна програма
  281 views
 • Драган Б. Блажевски: Како треба да се однесуваме во општеството и кон другите? (Tит 3:1-2)
  252 views
 • п-р Мите Гошев: Повикот на црквата (Eфешани 4:1)
  336 views
 • п-р Мите Гошев: Вкоренети во христовата љубов (Eфешани 3:18-21)
  225 views
 • п-р Мите Гошев: Христовиот дом во внатрешниот човек (Ефешани 3:14-17)
  309 views
 • п-р Мите Гошев: Неискажливите Христови богатства (Ефешани 3:7-13)
  325 views
 • Мите Гошев: Разјаснетата мистерија (Eфешани 3:1-6)
  295 views
 • Драган Б. Блажевски: Како да живееме побожно во овој безбожен свет? (Tит 2:11-15)
  226 views
 • Мите Гошев: Едно царство, едно семејство, еден дом (Eфешани 2:19-22)
  313 views
 • Љубомир Николски: Второто Христово доаѓање-предупредување и подготовка (Лука 24:13-49)
  203 views
 • п-р Мите Гошев: Исус Христос-нашиот мир (Eфешани 1:14-18)
  306 views
 • Драган Б. Блажевски: Знаци на добро духовно здравје (Tит 2:6-10)
  301 views
 • п-р Мите Гошев: Суштината на паганизмот (Eфешани 1:11-13)
  387 views
 • п-р Мите Гошев: Божјата изложба (Eфешани 2:7-10)
  263 views
 • п-р Мите Гошев: Вистинсиот идентитет (Eфешани 2:4-7)
  321 views
 • п-р Мите Гошев: Безнадежната состојба на човекот (Eфешани 2:1-3)
  268 views
 • Драган Б. Блажевски: Христијанско однесување (Тит 2:1-5)
  342 views
 • п-р Мите Гошев: Духовно прогледување (Ефешани 1:18-23)
  298 views
 • Љубчо Николски: Љубов кон Израел-Божиот народ 03.07.2016
  315 views
 • п-р Мите Гошев: Позанавање на Бог-во умот и во срцето (Ефешани 1:15-18)
  246 views
 • п-р Мите Гошев: Заверка на спасението (Ефешани 1:13,14)
  300 views
 • Драган Б. Блажевски: Кога луѓе во црква треба да бидат замолчени? (Тит 1:10-16)
  783 views
 • Драган Б. Блажевски: Квалификации на Божјите водачи (Тит 1:5-9)
  366 views
 • п-р Мите Гошев: Откиената Божја мистерија (Ефешани 1:9-12)
  324 views
 • Љупчо Николоски: Eврејските празници 05.06.2016
  289 views
 • Драган Б. Блажевски: Што е нашата работа како христијани? (Тит 1:1-4)
  284 views
 • п-р Мите Гошев: Откуп (Ефешани 1:7,8)
  435 views
 • п-р Мите Гошев: Избрани и предопределени (Ефешани 1:4-6)
  314 views
 • п-р Мите Гошев: Од земна кон небесна перспектива (Eфешани 1:1-3)
  326 views
 • п-р Мите Гошев: Велигден-Празникот на празниот гроб (Јован 20:11-16)
  314 views
 • Љубомир Николоски: Цветници (Матеј 21:1-11)
  394 views
 • п-р Мите Гошев: На кого можеме да се надеваме? (Псалм 90)
  334 views
 • п-р Мите Гошев: Душата што просперира (3Јован)
  401 views
 • Драган Б. Блажески: Цар над царевите и Господар над господарите (1Tимотеј 6:1-21(
  335 views
 • п-р Мите Гошев: Црковните измамници (2Јован 1:7-13)
  348 views
 • Драган Б. Блажевски: Должности кон другите (1Тимотеј 5:1-25)
  393 views
 • п-р Мите Гошев: Вистина, љубов и послушност за здрава црква (2Јован 1:1-6)
  306 views
 • п-р Мите Гошев: За достоен финиш во духовната трка (2Петар 3:17-18)
  328 views
 • Драган Б. Блажевски: Противотров за лажните учења (1Тимотеј 4:1-16)
  380 views
 • п-р Мите Гошев: Да бидеме истрајни до крајот (2Петар 3:14-16)
  356 views
 • п-р Мите Гошев: Чекајки го денот Господов (2Петар 3:10-13)
  334 views
 • п-р Мите Гошев: Доцни ли Христовото доаѓање? (2Петар 3:8,9)
  300 views
 • п-р Мите Гошев: Подигрувачите од последното време (2Петар 3:1-7)
  360 views
 • п-р Мите Гошев: Тажен портрет, несреќен пат (2Петар 2:10-22)
  378 views
 • Љубомир Николоски: „Знаците за второто Христово доаѓање“
  361 views
 • п-р Мите Гошев: Чекајќи го Бог (а не Года)
  382 views
 • п-р Мите Гошев: Најголемата вест (Лука 2:8-11)
  390 views
 • п-р Мите Гошев: Суд и милост (2Петар 2:4-9)
  416 views
 • п-р Мите Гошев: Пазете се од лажните учители (2Петар 2:1-3)
  405 views
 • Драган Б. Блажевски: Луѓе на Книгата (1Тимотеј 3:1-16)
  364 views
 • п-р Мите Гошев: Сведоштвото на пророците за Исус Христос (2Петар 1:19-21)
  281 views
 • п-р Мите Гошев: Апостолското сведоштво за Исус Христос (2Петар 1:16-18)
  290 views
 • п-р Мите Гошев: Повторувањето е мајка на знаењето (2Петар 1:12-15)
  349 views
 • Драган Б. Блажевски: Еден е Бог (1Тимотеј 2:1-15)
  410 views
 • п-р Мите Гошев: Благодатите од духовниот растеж (2Петар 1:8-11)
  395 views
 • п-р Мите Гошев: Растеж по побожноста (1Петар 1:5-7)
  394 views
 • Љубомир Николоски: 5 важни мисли за времето и верноста (Римјаните 6:23)
  452 views
 • п-р Мите Гошев: Неисцрпните Божји заповеди (2Петар 1:3-4)
  414 views
 • п-р Мите Гошев: Темелот на верата (2Петар 1:1- 2)
  424 views
 • Љубомир Николоски: Не сакајте го светот (1Јован 2:15-17)
  403 views
 • Драган Б. Блажевски: Целта на Божјите заповеди (1Tимотеј 1:1-20)
  421 views
 • п-р Мите Гошев: Во Божјата судница (Псалм 50)
  450 views
 • п-р Мите Гошев: Помош за обесхрабрените (Псалм 34)
  447 views
 • п-р Мите Гошев: Агонијата на вината (Псалм 32)
  381 views
 • Драган Б. Блажевски: 24 Часа со Исус (Марко 1:21-36)
  462 views
 • 0 views
 • п-р Мите Гошев: Вистинската смелост (Псалм 27)
  428 views
 • п-р Мите Гошев: Библијска антропологија (Пслам 8)
  448 views
 • Драган Б. Блажевски: Надеж и иднина (Рут 4:13-22)
  444 views
 • п-р Мите Гошев: Патот до задоволство (Псалм 1)
  401 views
 • Драган Б. Блажевски: Карактеристиките на вистинскиот Спасител (Рут 4:1-12)
  285 views
 • п-р Мите Госшев: Страдања за духовен растеж (1Петар 5:6-14)
  371 views
 • п-р Мите Гошев: Како до здрава црква (1Петар 5:1-5)
  380 views
 • п-р Мите Гошев: Тешки лекции за тешки времиња (1Петар 4:12-19)
  393 views
 • п-р Мите Гошев: Насоки до црквата за последното време (1Петар 4,7-11)
  289 views
 • 0 views
 • п-р Мите Гошев: Најважниот во публиката (1Петар 4:1-6)
  370 views
 • Драган Б. Блажевски: Божјата љубов (Рут 3:14-18)
  376 views
 • п-р Мите Гошев: Објавување на победата (1Петар 3:18-22)
  485 views
 • п-р Мите Гошев: Христијанско сведоштво во непријателско опкружување (1Петар 3:13-17)
  315 views
 • Драган Б. Блажевски: Покорноста на Рут (Рут 3:6-13)
  442 views
 • п-р Мите Гошев: Две галедишта за воскресението (25:18-19)
  412 views
 • п-р Мите Гошев: Копнеж за убав живот (1Петар 3,8-12)
  451 views
 • п-р Мите Гошев: Копнеж за убав живот (1Петар 3,8-12)
  406 views
 • п-р Мите Гошев: За брачните работи - одговорноста на мажот (1Петар 3:7)
  319 views
 • п-р Мите Гошев: За брачните работи (1Петар 3:1-7)
  422 views
 • Драган Б. Блажевски: Мотивот на Ноемин (Рут 3:1-5)
  534 views
 • п-р Мите Гошев: Учењето за крстот (1Petar 2,24 25)
  415 views
 • п-р Мите Гошев: Христијанинот и власта
  436 views
 • п-р Мите Гошев: Животот на пилигримите (1Петар 2:11-12)
  438 views
 • п-р Мите Гошев: Приоритетите на Божјите луѓе (1Petar 2:4-10)
  401 views
 • Драган Б. Блажевски: Бесценети привилегии (Рут 2:17-23)
  394 views
 • Кирчо Свиленов: Чувај го срцето (Изреки 4:20-27)
  437 views
 • Драган Б. Блажевски: Како до блажен живот во Новата година (Псалм 1,1 6)
  368 views
 • п-р Мите Гошев: Што ќе посееш во 2015-та (Галатјани 6:7-9)
  366 views
 • п-р Мите Гошев: Што ако Исус не се родеше (Јован 1:1 14)
  415 views
 • п-р Мите Гошев: Новородени за вистинска љубов (1Петар 1:22-25)
  413 views
 • Драган Б. Блажевски: Под крилјата на Бог (Рут 2:4-17)
  389 views
 • п-р Мите Гошев: Мотивирани за живот во светост (1Петар 1:17-21)
  419 views
 • п-р Мите Гошев: Нов стил на живеење (1Петар 1:13-16)
  477 views
 • Драган Б. Блажевски: Божјото провидение (Рут 2:1-3)
  421 views
 • п-р Мите Гошев: Толку големо спасение (1Петар 1:10-12)
  473 views
 • п-р Мите Гошев: Зошто Господи? (1Петар 1:6,7)
  451 views
 • п-р Мите Гошев: Живата надеж (1Петар 1:3-5)
  539 views
 • п-р Мите Гошев: Древни зборови за современа употреба (1Петар 1:1,2)
  433 views
 • Драган Б. Блажевски: Враќање дома (Рут 1:19-22)
  510 views
 • Драган Б. Блажевски: Трите вдовици (Рут 1:6-18)
  456 views
 • п-р Мите Гошев: Кој сум јас? (Псалм 8)
  434 views
 • п-р Мите Гошев: Ѕверот што хули (Откровение 13:1-2)
  427 views
 • п-р Мите Гошев: Падот на змевот (Откровение 12:4-17)
  430 views
 • Драган Б. Блажевски: Грешни избори и тешки последици (Рут 1:1-5)
  524 views
 • п-р Мите Гошев: Војна на војните (Откровение 12:1-4)
  459 views
 • п-р Мите Гошев: Седмиот печат - секој да се поклони на Бог (Откровение 11:14-19) АУДИО
  412 views
 • п-р Мите Гошев: Двајцата сведоци и ѕверот (Откровение 11:3-13)
  496 views
 • Драган Б. Блажевски: Ревносни за добри дела (Тит 2:14)
  463 views
 • п-р Мите Гошев: Мерењето на Храмот (Откровение 11:1-2)
  405 views
 • Драган Б. Блажевски: „Ако имам уште само еден ден" (Псалм 84)
  498 views
 • п-р Мите Гошев: Конзумирање и проповедање на Словото (Откровение 9:8-11)
  390 views
 • п-р Мите Гошев: Увереност во Божјите ветувања (Откровение 10:1-7)
  420 views
 • Драган Б. Блажевски: „Пречки за прифаќање на спасението"
  476 views
 • Љупчо Николовски: „Второто Христово доаѓање"
  495 views
 • п-р Мите Гошев - Колку голем е Бог! (Псалм 145:1-7)
  509 views
 • Драган Б. Блажевски: „Дали твоето тело е храм на Св. Дух?" (1Коринтјани 6:15-20)
  466 views
 • п-р Мите Гошев: „За смислата на животот" (Проповедникот 12:9-14)
  434 views
 • п-р Мите Гошев - Проповедникот 11:7-12:8
  482 views
 • Драган Б. Блажевски: „Која е мојата насока?" (1Коринтјани 6:12)
  563 views
 • п-р Мите Гошев: „Излез од безбедните зони“ (Проповедникот 11:1-6)
  439 views
 • п-р Мите Гошев: „Кој е глупавиот?" (Проповедникот 10:12-20)
  436 views
 • п-р Мите Гошев: „Патот до успехот" (Проповедникот 9:11-18)
  408 views
 • п-р Мите Гошев: „Сега е време" (Проповедникот 9:1-10)
  397 views
 • п-р Мите Гошев: „Богатството на мудроста" (Проповедникот 7:1-15)
  418 views
 • п-р Мите Гошев: „Мудрото практикување на власта" (Проповедникот 8:1-8)
  420 views
 • п-р Мите Гошев: „Соочување со реалноста" (Проповедникот 7:1-6)
  386 views
 • п-р Мите Гошев: „Среќата со пари не се купува" (Проповедникот 5:9-6:12)
  475 views
 • п-р Мите Гошев: „Суетата на осамените човечки острови" (Проповедникот 4:9-16)
  476 views
 • п-р Мите Гошев: „Суетниот натпревар" (Проповедникот 4:4-8)
  367 views
 • п-р Мите Гошев: „Животот не е фер (ама Бог е фер)" (Проповедникот 3:16-4:3)
  382 views
 • Драган Б. Блажевски - 2Коринтјани 8:1-5
  440 views
 • Интервју со Влади Рашев (титлувано на македонски)
  553 views
 • п-р Мите Гошев - Проповедникот 3:1-15
  471 views
 • п-р Мите Гошев - Проповедникот 2:12-26
  498 views
 • Драган Блажевски - Михеј 6:6-8
  650 views
 • п-р Мите Гошев - Проповедникот 2:1-11
  523 views
 • п-р Мите Гошев - Проповедникот 1:1-12
  828 views
 • „Bo`e Ti si mojot Bog, Tebe Te baram; za Tebe za`edne du{ata moja.
  Za Tebe kopnee teloto moe kako zemja pusta, neplodna i bezvodna!”
  Psalm 63:1
  © copyright 2021, СЕЦ Добра Вест Скопjе Македониja